A CEWE Fotóvilág alkalmazás telepítése

kimarite képe

Az alkalmazás a CEWE Fotókönyv hasznos társa.
Aki ismeri (én nem), biztosan tudja, mire jó.
Megmutatom, hogyan kell telepíteni.

Letöltés

-- innen,
http://cewe.hu/fotovilag-rendeloszoftver-letoltes.html

-- vagy a terminált használva a 'wget' alkalmazással (az URL változhat):

wget -c https://dls.photoprintit.com/download/Data/4630-hu_HU/hps/setup_CEWE_Fotovilag.tgz

Utóbbi esetben ez történik:

wget -c https://dls.photoprintit.com/download/Data/4630-hu_HU/hps/setup_CEWE_Fotovilag.tgz
--2017-10-07 22:38:18-- https://dls.photoprintit.com/download/Data/4630-hu_HU/hps/setup_CEWE_Fotovilag.tgz
dls.photoprintit.com (dls.photoprintit.com) feloldása… xxx.xxx.xxx.a, xxx.xxx.xxx.b, xxx.xxx.xxx.cc, ...
Csatlakozás a következőhöz: dls.photoprintit.com (dls.photoprintit.com)[xxx.xxx.xxx.a]:443… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 11603 (11K) [application/x-gzip]
Mentés ide: „setup_CEWE_Fotovilag.tgz”

setup_CEWE_Fotovilag.tgz 100%[===================>] 11,33K --.-KB/s  in 0,004s 

2017-10-07 22:38:19 (3,03 MB/s) -- „setup_CEWE_Fotovilag.tgz” mentve [11603/11603]

Kibontás

-- az archívumkezelő segítségével ..., vagy

-- terminálban.

tar zxvf setup_CEWE_Fotovilag.tgz

Ez történik:

tar zxvf setup_CEWE_Fotovilag.tgz
install.pl
EULA.txt

Futtathatóság (vizsgálat)

-- eredeti fájl

ls -la install.pl

A kimenet

-rwxr-xr-x 1 kim kim 33261 okt  2 08:29 install.pl

-- futtathatóvá teszed
(csak a telepítőt, azaz a Perl fájlt)

chmod +x install.pl

-- a művelet felesleges, mert már futtatható volt eleve
(az 'x' jelzés a futtathatóság: executable)

ls -la install.pl
-rwxr-xr-x 1 kim kim 33261 okt  2 08:29 install.pl

Telepítés

-- a telepítés indítása
(mindkét -kibontott- fájl a saját könyvtáramban van,
másként: ugyanabban a könyvtárban legyenek)

./install.pl

Ez történik:

Ez a script segít Önnek a 'CEWE Fotóvilág' telepítésében és végigvezet a telepítési fázisokon.

Kérjük, olvassa el a Licensz szerződést (Végfelhasználói Licenszszerződés). Elolvasás után el kell fogadnia a Szerződést.
  A szövegen belül a nyilakkal navigálhat. A 'q' gomb megnyomásával kiléphet a szövegből.
  Tovább a <CR>.

-- az EULA-hoz lépéshez Enter-t ütsz, így az megjelenik:
(a kurzor nyilakkal lapozhatsz lefelé)

<U+FEFF>A végfelhasználóval kötött licencszerződés
Licenc- és felhasználási feltételek „CEWE Fotóvilág“-hez

A CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg által kiadott licenc- és felhasználási feltételek „CEWE Fotóvilág” szoftvertermék felhasználásához és telepítéséhez.

A szoftver a CEWE Stiftung & Co. KGaA (a továbbiakban: Jogosult), Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg terméke és tulajdona. A szerkesztői tematikákban megjelenő képek és szövegek szerzői jogi oltalom alatt állnak.

Ön a megfelelő ellenérték megfizetése ellenében nem kizárólagos és át nem ruházható jogosultságot szerez arra, hogy a kiválasztott szerkesztői tematikákat magáncélra számítógépére mentse – az impresszumban megjelölt vállalkozások által előá
llított – személyes fotókönyvének összeállítása érdekében. A képek és szövegek ezt meghaladó – így különösen kereskedelmi – célokra való felhasználása nem engedélyezett. Kifejezetten erre vonatkozó engedély hiányában a tematikákat tilos a nyilvánosság részére – különösen az Internet útján – hozzáférhetővé tenni és feldolgozni. A tematikák csak a rendeltetésszerű felhasználás, valamint az adatbiztonság által technikailag indokolt mértékben többszörözhetőek.
Jelen licenc- és felhasználási feltételek képezik az Önnek a Jogosulttal és Tulajdonossal kötött licencmegállapodását, amely rögzíti a szoftver felhasználásának feltételeit.

Ön a szoftvertermék telepítésével, letöltésével, használatával elfogadja magára nézve kötelezőnek jelen licenc- és felhasználási feltételeket. A Jogosult fenntartja jogát, hogy jelen felhasználási feltételeket külön értesítés nélkül módosíthatja, aktualizálhatja, kiegészítheti, illetve megváltoztathatja. Ön elfogadja, hogy az erről való tudomásszerzés időpontjától Önt az új licenc- és felhasználási feltételek kötik.

Jelen licencszerződés feltételei kiterjednek a szoftvertermék minden olyan frissítésre, bővítésére, kiegészítésére, melyet a Jogosult biztosít, illetve elérhetővé tesz az Ön számára.

Licenc, hasznosítási jogok és korlátozásai

A Jogosult és Tulajdonos ezennel egy visszavonhatatlan, nem kizárólagos felhasználást enged Önnek a szoftveren. A szoftver és az azzal kapcsolatos minden szabadalom, szerzői jog, védjegy, árujelző és továbbfejlesztés a Jogosult tulajdonát képezik és a hatályos jogszabályok oltalma alatt állnak.

Ön jogosult a szoftverterméket telepíteni, letölteni és rendeltetésszerűen használni személyi számítógépén, illetve az adatbiztonság által technikailag indokolt mértékben többszörözni.

A Jogosult valamennyi jelen licencszerződésben kifejezetten Önnek át nem engedett jogát fenntartja. A szoftvertermék tulajdonjoga és az ahhoz kapcsolódó valamennyi szerzői jog és más szellemi tulajdonra vonatkozó jog a Jogosult tulajdonát képezi, Ön csak a szoftvertermék használati jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A megállapodás ilyen tartalmú rendelkezése hiányában Ön nem jogosult ezen tulajdonjogok gyakorlására.


Ön nem jogosult a szoftverterméket kölcsönbe, bérbe, lízingbe adni, kereskedelmi forgalomban értékesíteni, hasznosítani, átruházni, bármilyen módon értékesíteni, terjeszteni, jelen licencszerződésbe ütköző módon másolni.
Ön nem jogosult a szoftver módosítására, visszafejtésére, visszafordítására, dekomprimálására, részekre fejtésére, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve, ha ezt jogszabály kifejezetten megengedi a jogszabályban meghatározott esetben és mértékben.

A licencbe vevő kötelezettségei

Ön elfogadja, hogy a szoftvert kizárólag a digitális képeinek megrendelés és egy fotólabor részére való továbbítás céljára, továbbá képadatainak személyi számítógépen történő kezelésére és feldolgozására használhatja fel. Ön ezennel megerősíti, hogy jogosultsággal és felhatalmazással bír az Ön által továbbított képek továbbítására és kinyomtatására.

Ön elfogadja, hogy teljes és önálló felelősséggel tartozik a szoftver felhasználásával továbbított adatokért. Ön elfogadja kötelezettséget vállal, hogy a szoftvert nem használhatja pornográf vagy szexuális tartalmú képek vagy olyan képek továbbítására, amelyek egyébként jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköznek. Ön szavatolja és kötelezettséget vállal, hogy a Jogosultat, felhatalmazott kereskedelmi partnereit vagy egyéb együttműködő laborokat a fent nevezett okok miatt nem teszik felelőssé és azoknak e kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi kárát megtéríti.


Szavatosság és felelősség

A Jogosult minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön digitális képei a szoftver segítségével eljussanak egy laborba illetve, hogy Ön képes legyen egy a képeit és a megrendelési adatokat tartalmazó CD-ROM-ot összeállítani.

A szoftvert az aktuális állapotában szállítják. A Jogosult, valamint az igénybevett szállítók nem szavatolják, hogy a szoftver valamennyi igényének megfelel, sem pedig azt, hogy felhasználása megszakításoktól és hibáktól mentes. A szoftver használata a weboldalunkon megjelölt rendszerkövetelményeknek megfelelő rendszereken lehetséges.

A Jogosult a szoftver letöltéséből, felhasználásából vagy szakszerűtlen felhasználásából, továbbá a felhasználó számítógépén futó egyéb szoftverekben esetlegesen bekövetkező meghibásodásokból eredő károkért – legyen az elmaradt haszon, vagyoncsökkenés, elveszett vagy megsemmisült adatok miatti közvetett kár, használat kiesés, betartandó határidő, harmadik személyek igényei, véletlen vagy következményi károk – semmilyen esetben nem felel, kizár minden felelősséget.

A Jogosult nem szavatolja az Internethez való hozzáférést vagy a megszakítás nélküli vagy hibátlan Internet hozzáférést. Az Internet egy nyílt hálózat és a Jogosult minden lehetséges lépést megtesz az adatainak védelme érdekében. A Jogosult azonban nem tudja szavatolni a digitális képeinek védelmét, sem pedig azt, hogy a digitális képei a továbbítás során védve lesznek és azokhoz, valamint a megrendeléseiben foglalt adatokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

A Jogosult – szándékossága vagy gondatlansága esetét kivéve – nem felel a képadatokban Ön, más személyek vagy szervezetek által előidézett semmilyen károsodásért (ideértve, de nem korlátozva a közvetlen és következményi károkat), nem felel továbbá az Ön digitális képeinek megváltoztatásáért, sorrendjük felcserélésért, elveszéséért, megsemmisüléséért, lopásáért vagy a képekkel más módon való visszaélésért.

Felmondás

A Jogosult jelen végfelhasználói licencszerződést felmondhatja, ha Ön nem tartja be a szerződés feltételeit és kikötéseit az erről való tudomásszerzéskor azonnali hatállyal. Felmondás esetén Ön köteles a szoftvert, illetve annak alkotórészeit haladéktalanul valamennyi olyan adathordozóról törölni, amelyen azt rögzítette vagy az adathordozókat megsemmisíteni.

Alkalmazandó jog

A Magyarországon hatályban lévő jogszabályok az irányadóak a jelen licencszerződésre.
(END)

-- a szöveg aljára érve (elolvastad), megnyomod a Q (q) billentyűt (az elfogadásához)

-- megjelenik az az alábbi szöveg:

Elfogadja a licensz szerződést? [igen/NEM]

-- az EULA elfogadásához (a telepítés sikeréhez), begépeled az 'igen' szót (majd Enter-t ütsz)

Elfogadja a licensz szerződést? [igen/NEM] igen

-- ha megfelel a telepítési útvonal, Enter-t ütsz
(nagyon nincs értelme máshova telepíteni,
és itt hívom fel a figyelmed, hogy az alábbi útvonalban
az én felhasználóm neve szerepel, a tied nyilván más lesz)

Hova szeretné telepíteni a 'CEWE Fotóvilág' -t? [/home/kim/CEWE/CEWE Fotovilag]

-- újabb kérdés

A megadott mappa nem létezik. Szeretné létrehozni most? [IGEN/nem]

-- ha a megadott könyvtár nem létezik, begépeled az 'IGEN' szót (majd Enter-t ütsz)

A megadott mappa nem létezik. Szeretné létrehozni most? [IGEN/nem] IGEN

-- a telepítő újabb kérdése

A sikeres telepítéshez a következő csomagokat kell még letölteni az internetről.
    Executable      [application/zip]  2018771 ( 1.9M)
    Linux Libraries    [application/zip] 79578012 ( 76M)
    Resources       [application/zip] 25981549 ( 25M)
    Startscreen      [application/zip] 20608335 ( 20M)
    Photofun       [application/zip] 15023384 ( 14M)
    Decorations      [application/zip] 16764619 ( 16M)
    Background      [application/zip] 15050175 ( 14M)
    SVGCalendars     [application/zip] 19275773 ( 18M)
    SVGTemplates     [application/zip]  4263462 ( 4.1M)
  Összesen 189.37MB adatot kell letölteni az internetről.
  Folytatja a telepítést és ezzel engedélyezi, hogy a szükséges csomagokat letöltse a telepítő az internetről? [IGEN/nem]

-- begépeled az 'IGEN' szót (majd Enter-t ütsz)

Folytatja a telepítést és ezzel engedélyezi, hogy a szükséges csomagokat letöltse a telepítő az internetről? [IGEN/nem] IGEN

-- ez történik:

Letöltés: 'Executable'
  Letöltés: 'Linux Libraries'
  Letöltés: 'Resources'
  Letöltés: 'Startscreen'
  Letöltés: 'Photofun'
  Letöltés: 'Decorations'
  Letöltés: 'Background'
  Letöltés: 'SVGCalendars'
  Letöltés: 'SVGTemplates'
A szükséges fájlok ki lettek csomagolva a telepítő mappájába.

-- kis szünet után még ez:

xdg-icon-resource: file 'cewe_16.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_16.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_22.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_22.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_24.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_24.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_32.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_32.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_48.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_48.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_64.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_64.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_128.png' does not exist
xdg-icon-resource: file 'cewe_128.png' does not exist

Gratulálunk!
Ön sikeresen telepítette a 'CEWE Fotóvilág' -t a számítógépére.
A program indításhoz futtassa a '/home/kim/CEWE/CEWE Fotovilag/CEWE Fotóvilág' -t.

-- és visszatért a prompt (a felhasználódé).

kim@kim:~$ 

Indítás

-- terminál

bash /home/kim/CEWE/CEWE\ Fotovilag/CEWE\ Fotóvilág

... nálam nem működik, de ez egy régi gép (hiányosságokkal, főleg a CPU terén). ;)

/home/kim/CEWE/CEWE Fotovilag/CEWE Fotóvilág: /home/kim/CEWE/CEWE Fotovilag/CEWE Fotóvilág: bináris nem hajtható végre

Újabb gépen bizonyára működne.

-- vagy az Asztalon található parancsikonról.

Az asztali beállítófájl tartalma
(a saját felhasználónevemet egy
környezeti változóval behelyettesítve),
hátha szükséged lesz rá ...:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=CEWE Fotóvilág
Name[de]=CEWE Fotóvilág
Exec="/home/$USER/CEWE/CEWE Fotovilag/CEWE Fotóvilág"
Path=/home/$USER/CEWE/CEWE Fotovilag
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
Icon=hps-4630
Categories=Graphics;
MimeType=application/x-hps-mcf

A leírás a Debian Stretch (9.1) kiadás alatt készült.

Enjoy. :-)

CPU kompatibilitás probléma és megoldása

Ha az alkalmazás nem indul és a

'/home/$USER/CEWE/CEWE Fotovilag/CEWE Fotóvilág'

parancs kimenetében a

Incompatible processor. This Qt build requires the following features:
  sse4.1
Aborted. Incompatible processor: missing feature 0x80000 - sse3.
Félbeszakítva

vagy valami nagyon hasonló hibaüzenet látszik, akkor a korábban letöltött verzió helyett a CEWE Fotóvilág 6.3 verzióját használd, amely már megfelel a régebbi (6-7 éves) CPU-k SSE3 képességének is, azaz képes együttműködni azzal.
 
A processzor tudása például a

cat /proc/cpuinfo

paranccsal deríthető ki, és a 'flags' jellemzőnél látható.
 
llyen a kimenet, amikor nincs SSE4, csak SSE3 támogatása a processzornak:

flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm xsave lahf_lm dtherm

A CEWE Fotóvilág 6.3 verziójának letöltése:
https://dls.photoprintit.com/download/Data/5897-de_DE/hps/setup_Meine_CEWE_FOTOWELT.tgz?sref=om_seo_goo_x_16523_x

Vagy a terminál segítségével:

wget -c https://dls.photoprintit.com/download/Data/5897-de_DE/hps/setup_Meine_CEWE_FOTOWELT.tgz

Információk a változtatásról:
https://www.cewe-community.com/forum/viewtopic.php?f=2&p=113714
https://www.cewe-community.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=11749&start=30#p115260
https://www.cewe-community.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=11749&start=45#p116644

Az alkalmazás eltávolítása

A végleges eltávolítás az alkalmazás által a telepítéskor létrehozott alkalmazás könyvtárának

/home/$USER/CEWE/

és az Asztal-on található parancsikonjának a törlésével történik. Más teendőd nincsen.

!Fontos

Az alkalmazás tényleges telepítése csak felhasználóként megfelelő és indokolt, az alábbi módon:

./install.pl

Így ne telepíts:
-- a 'sudo' paranccsal, emelt jogot szerezve egy felhasználói terminálban ($),
-- illetőleg a 'root' terminált/felhasználót (#) használva.

Információ

A CEWE Fotóvilág telepítésével megegyezően telepíthetőek az egyes kozmetikai vagy műszaki cikkekkel foglalkozó vállalatok saját magukról elnevezett CEWE másolatai. Természetesen a telepítőt ekkor a vállalat adja, az ő honlapjáról töltöd le, viszont a lépések ugyanazok. A kozmetikai/műszaki vállatokat nem sorolom fel itt.

Hozzászólások